2014 оны тушаал

Д/Д ДУГААР Он Сар Өдөр УТГА
1

A/01

2014.03.10

Хөдөлмөрийн дотоод журам, ёс зүйн дүрэм батлах тухай

2

A/02

2014.03.13

Шатахууны карт авах тухай

3

A/03

2014.03.14 Нэрийн хуудас хийлгэх тухай
4

A/04

2014.03.14

Архив, албан бичгийн дардас хийлгүүлэх  тухай

5

A/05

2014.04.01 Сургалтанд хамруулах тухай
6

A/06

2014.04.07

Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

7

A/07

2014.04.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
8

A/08

2014.04.17

Авлигын эсрэг үйл ажилгааны 2014 оны төлөвлөгөөг батлах тухай

9

A/09

2014.04.17 Дэг батлах тухай
10

A/10

2014.04.21

“Захиргааны зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүн, хурлын дэгийг батлах тухай

11

A/11

2014.04.21

Бүгд найрамдах ардчилсан Лаос улсад албан томилолтоор явуулах тухай

12

A/12

2014.04.24

Төвийн тэмдэг, баримт бичгийн дардсууд түших, хэвлэмэл хуудас хариуцах ажилтныг томилох тухай

13

A/13

2014.04.28

Архив албан хэрэг хөтлөлтийн журам батлах тухай

14

A/14

2014.05.02 Сургалтанд хамруулах тухай
15

A/15

2014.05.02 Төсөв зарцуулах тухай
16

A/16

2014.05.06 Хөрөнгө гаргах тухай
17

A/17

2014.05.14 Хөрөнгө гаргах тухай
18

А/18

2014.05.22 Сургалтанд хамруулах тухай
19

А/19

2014.05.22

“Баримт бичиг нягтлан шалгах комис”ийн бүрэлдэхүүн дүрмийг батлах тухай

20

А/20

2014.05.26 Ажлын байрны тодорхойлолт батлах тухай
21

А/21

2014.06.12 Хөрөнгө гаргах тухай
22

А/22

2014.06.16

“Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагааны журам батлах тухай

23

А/23

2014.07.01 Нууцын тэмдэг хийлгүүлэх тухай
24

А/24

2014.07.01

Албан хаагчийн сарын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж, ур чадварын нэмэгдэл олгох журам батлах тухай

25

А/25

2014.07.03

Баримт бичгийг байгууллагын архивт шилжүүлэх, хүлээн авах, хадгалах, ашиглуулах журам батлах тухай

26

А/26

2014.07.07

Албан хаагчдыг шинээр ажилд авах болон мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр батлах тухай

27

А/27

2014.08.19 Сургалтанд хамруулах тухай
28

А/28

2014.09.02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
29

А/29

2014.09.09

Хөрөнгө гаргах, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай

30

А/30

2014.09.23 Вирусны програм авах тухай
31

А/31

2014.09.30 Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухай
32

А/32

2014.10.06 Зардал гаргах тухай
33

А/33

2014.10.14

Хэмнэгдсэн хөрөнгийн зардал гаргах тухай

34

А/34

2014.10.14 Хөрөнгө гаргах тухай
35

А/35

2014.10.20 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай
36

А/36

2014.10.20

Мэдээллийн технологийг ашиглахад мөрдөх журмыг батлах тухай

37

А/37

2014.10.28

Интэрнэтийн гэрээ байгуулах, үйлчилгээ авах тухай

38

А/38

2014.10.28 Урамшуулал олгох тухай
39

А/39

2014.11.03 Хөрөнгө гаргах тухай
42

А/42

2014.11.20 Хөрөнгө гаргах тухай
43

А/43

2014.11.24

Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

44

А/44

2014.11.24 Хөрөнгө гаргах тухай
45

А/45

2014.11.25 Заавар батлах тухай
46

А/46

2014.11.25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
47

А/47

2014.11.26 Хөрөнгө гаргах тухай
48

А/48

2014.11.27 Журам батлах тухай
49

А/49

2014.12.01 Хөрөнгө гаргах тухай
50

А/50

2014.12.03 Дэмжлэг үзүүлэх тухай
51

А/51

2014.12.03 Хөрөнгө гаргах тухай
52

А/52

2014.12.03 Хөрөнгө гаргах тухай
54

А/54

2014.12.03 Хөрөнгө гаргах тухай
55

А/55

2014.12.08 Хөрөнгө хүлээн авах, бүртгэх тухай
56

А/56

2014.12.08

Ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэж, үр дүнгийн урамшуулал олгох  тухай

57

А/57

2014.12.10 Шагнах тухай
59

А/59

2014.12.22

“Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

60

А/60

2014.12.26 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай