2015 оны тушаал

Д/Д ДУГААР Он Сар Өдөр УТГА
1

A/01

2015.01.10

Ээлжийн хуваарь батлах тухай

2

A/02

2015.01.20

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

3

A/03

2015.02.16 Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох тухай
4

A/04

2015.03.20

Журам батлах тухай

5

A/05

2015.03.20 “Мэдээллийн цаг” сургалт зохион байгуулах тухай
6

A/06

2015.04.08

Ажлын байрны тодорхойлолтонд нэмэлт, өөрчлөлт  оруулах  тухай

7

A/07

2015.04.23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
8

A/08

2015.04.24

Дотоод хяналтын журам батлах тухай

9

A/09

2015.05.23 Нэмэгдэл хөлс олгох тухай
10

A/10

2015.05.18

“Б.Дэлгэрбаяр”-ыг семинарт оролцуулах тухай

11

A/11

2015.05.18

Сургалтанд хамруулах тухай

12

A/12

2015.06.29

Төсөв зарцуулах тухай

13

A/13

2015.07.08

Ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэж, үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай

14

A/14

2015.07.30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
15

A/15

2015.08.06 Үнэлгээний хүснэгт батлах тухай
16

A/16

2015.08.06 Төсөв зарцуулах тухай
17

A/17

2015.08.20 Б.Дэлгэрбаярыг томилолтоор явуулах тухай
18

А/18

2015.08.31 Журам батлах тухай
19

А/19

2015.09.08

Зардал гаргах тухай

20

А/20

2015.09.08 Төсөв зарцуулах тухай
21

А/21

2015.09.14 Төсөв зарцуулах тухай
22

А/22

2015.09.15

Төсөв зарцуулах тухай

23

А/23

2015.09.02  Хөрөнгө гаргах тухай
24

А/24

2015.10.23

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

25

А/25

2015.10.26

Ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэж, үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай

26

А/26

2015.10.28

Журам батлах тухай

27

А/27

2015.11.02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
28

А/28

2015.11.16 Ажлын байрны тодорхойлолтод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
29

А/29

2015.11.18

Вирусны програм авах тухай

30

А/30

2015.11.30 Хөрөнгө гаргах тухай
31

А/31

2015.12.01 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
32

А/32

2015.12.01 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
33

А/33

2015.12.02

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

34

А/34

2015.12.04 Тооллогын комисс томилох тухай
35

А/35

2015.12.04 Сургалтанд хамруулах тухай
36

А/37

2015.12.14

Хөрөнгө бүртгэх тухай

37

А/38

2015.12.14

Тушаал хүчингүй болгох тухай

38

А/39

2015.12.21 Ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэж, үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай
39

А/40

2015.12.21 Мөнгөн шагнал олгох тухай
42

А/42

2015.12.21 Шагнах тухай

2014 оны тушаал үзэх