2016 оны тушаал

Д/Д ДУГААР Он Сар Өдөр УТГА
1 A/01 2016.01.29 Ээлжийн амралтын хуваарь батлуулах тухай
2 A/02 2016.01.29 Урамшуулал олгох тухай
3 A/03 2016.02.16 Комисс байгуулах тухай
5 A/05 2016.03.17 Мэдээлэлийн технологийг ашиглахад мөрдөх журмыг шинэчлэн батлах тухай
6 A/06 2016.03.24 Ажлын хэсэг батлуулах тухай
7 A/07 2016.04.08 Шуурхай ажиллагааны болон техник хангамжийн хэсгийн албан хаагчдын сарын ажлыг үнэлж дүгнэх журмыг шинэчлэн батлах тухай
8 A/08 2016.04.14 Ажлын байрны тодорхойлолт шинэчлэн батлах тухай
9 A/09 2016.04.20 Хөрөнгө гаргах тухай
10 A/10 2016.04.20 П.Батбилэгийг сургалтанд хамруулах тухай
11 A/11 2016.04.22 Заавар, схем боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
12 A/12 2016.05.05 Тооллогын комисс байгуулах тухай
13 A/13 2016.06.06 Хөрөнгө гаргах тухай
14 A/14 2016.06.21 Тооллогын комисс байгуулах тухай
15 A/15 2016.06.28 Хөрөнгө гаргах тухай
16 A/16 2016.07.07 Ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэж, үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай
17 A/17 2016.08.03 Хөрөнгө гаргах тухай
18 A/18 2016.09.08 Б.Энхсайханыг сургалтанд хамруулах тухай
19 A/19 2016.09.13 Хөрөнгө гаргах тухай
20 A/20 2016.09.19 “Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 
21 A/21 2016.11.18 Б.Оюунжаргалыг сургалтанд хамруулах тухай
22 A/22 2016.12.12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
23 A/23 2016.12.20 Шагнах тухай
24 A/23 2016.12.20 Хангамжийн материал данснаас хасах тухай

2015 оны тушаал үзэх