Аудитын дүгнэлт

 

2014 оны аудитын дүгнэлт

2015 оны аудитын дүгнэлт

2016 оны аудитын дүгнэлт

2017 оны Зөвлөмж

2017 оны Илтгэх хуудас

2017 оны Зөвлөмж

 

2018 оны Зөвлөмж

2018 оны Зөвлөмж

2018 оны Илтгэх хуудас

Санал

Дүгнэлт

Зөвлөмж

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэсэн үзүүлэлтэд хийсэн шалгалтын дүн

2019 оны Аудит Зөвлөмж

2019 оны Илтгэх хуудас