Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Aвлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөө


Aвлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөө

Aвлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө