Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Aвлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөө

Aвлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө

Aвлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөө