2017 оны тушаал

Д/Д ДУГААР Он Сар Өдөр УТГА
1 A/01 2017.01.27 Ээлжийн амралтын хуваарь батлуулах тухай
2 A/03 2017.02.08 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг батлах тухай
3 A/04 2017.02.24 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, хөрөнгийн задаргааг батлуулах тухай
4 A/05 2017.03.14 Ажлын байрны тодорхойлолт шинэчлэн батлах тухай
5 A/06 2017.03.14  Сургалтанд хамруулах тухай
6 A/07 2017.03.22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
7 A/08 2017.03.23 Гамшгаас хамгаалах штаб, мэргэжлийн ангийг томилох тухай
8 A/09 2017.03.28  Ажлын хэсэг байгуулах тухай
9 A/10 2017.04.13  Спорт арга хэмжээнд хөрөнгө гаргах тухай
10 A/11 2017.05.01  “Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс”ын бүрэлдэхүүн, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай
11 A/12 2017.05.01 “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр” Бодлогын баримт бичиг батлах тухай
12 A/13 2017.06.08 Хөрөнгө гаргах тухай
13 A/14 2017.06.12  Ажлын хэсэг байгуулах тухай
14 A/15 2017.07.04 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
15 A/16 2017.07.17 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, Зохицуулалтын төвийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай
16 A/17 2017.07.20  Хөрөнгө зарцуулах тухай
17 A/18 2017.09.19  Ажлын хэсэг байгуулах тухай
18 A/19 2017.09.20 Хөрөнгө бүртгэх тухай
19 A/21 2017.10.10 Замын зардал олгох тухай
20 A/22 2017.10.12 Нормын хувцас авах зардал тухай
21 A/23 2017.11.20 Сургалт зохион байгуулах тухай
22 A/24 2017.12.04 Тооллогын комис байгуулах тухай
23 A/25 2017.12.19 Хөрөнгө гаргах тухай

2016 оны тушаал үзэх