2018 оны тушаал

Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, хөрөнгийн задаргааг батлуулах тухай

Д/Д ДУГААР Он Сар Өдөр УТГА
1 A/01 2018.01.15 Ээлжийн амралтын хуваарь батлуулах тухай
2 A/02 2018.01.25 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, хөрөнгийн задаргааг батлуулах тухай