2018 оны тушаал

2018 оны Тушаал

Д/Д ДУГААР Он Сар Өдөр УТГА
   1 A/01 2018.01.15 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
   2 A/02 2018.01.25 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, хөрөнгийн задаргааг батлуулах тухай
   3 A/03 2018.02.13  Ажлын хэсэг байгуулах тухай
   4 A/04 2018.04.11 Хөрөнгө гаргах тухай
   5 A/05 2018.04.23 Гамшгааш хамгаалах штаб, мэргэжлийн ангийг томилох, бэлэн байдлын төлөвлөгөө батлах тухай
   6 A/06 2018.05.04 Хөрөнгө гаргах тухай
   7 A/07 2018.05.07 Гамшгаас хамгаалах штаб, мэргэжлийн ангийг томилох тухай
   8 A/08 2018.05.18 Сургалтанд хамруулах тухай
   9 A/09 2018.05.18 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
  10 A/10 2018.05.22 Хөрөнгө гаргах тухай
11 A/11 2018.05.28 Хөрөнгө гаргах тухай
12 A/12 2018.06.11 Тооллогын комисс байгуулуах тухай
13 A/13 2018.06.11 Хангамжийн материал данснаас хасах, нэошил солих тухай
14 A/15 2018.07.19  Ажлын хэсэг байгуулах тухай
15 A/16 2018.07.20  Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай
16 A/17 2018.08.09 Данс хооронд, хөрөнгө шилжүүлэн бүртгэх тухай
17 A/18 2018.09.13 Хөрөнгө гаргах тухай
18 A/19 2018.09.13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай