Зорилго зорилт

БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Орчин үеийн дэвшилтэт техник, мэдээллийн  технологи  ашиглан хотын нийтийн   үйлчилгээнд нэгдсэн зохицуулалт, мониторинг, шуурхай удирдлагыг хэрэгжүүлснээр хотын иргэдэд хүрч байгаа нийтийн үйлчилгээний хүртээмж, чанар сайжирч иргэдийн амьдралын чанарыг сайжруулахад тус төвийн эрхэм зорилго оршино.