Байгууллагын хэтийн төлөвлөгөө 2017-2020

Улаанбаатар хотын Шуурхай Удирдлага, Зохицуулалтын төвийн 2017-2020 оны төлөвлөгөө