2017 оны тушаал

ДДДУГААРОН САР ӨДӨРУТГА
1A/012017.01.27Ээлжийн амралтын хуваарь батлуулах тухай
2A/032017.02.08Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг батлах тухай
3A/042017.02.24Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, хөрөнгийн задаргааг батлуулах тухай
4A/052017.03.14Ажлын байрны тодорхойлолт шинэчлэн батлах тухай
5A/062017.03.14 Сургалтанд хамруулах тухай
6A/072017.03.22Ажлын хэсэг байгуулах тухай
7A/082017.03.23Гамшгаас хамгаалах штаб, мэргэжлийн ангийг томилох тухай
8A/092017.03.28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
9A/102017.04.13 Спорт арга хэмжээнд хөрөнгө гаргах тухай
10A/112017.05.01 “Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс”ын бүрэлдэхүүн, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай
11A/122017.05.01“Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр” Бодлогын баримт бичиг батлах тухай
12A/132017.06.08Хөрөнгө гаргах тухай
13A/142017.06.12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
14A/152017.07.04Ажлын хэсэг байгуулах тухай
15A/162017.07.17Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, Зохицуулалтын төвийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай
16A/172017.07.20 Хөрөнгө зарцуулах тухай
17A/182017.09.19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
18A/192017.09.20Хөрөнгө бүртгэх тухай
19A/212017.10.10Замын зардал олгох тухай
20A/222017.10.12Нормын хувцас авах зардал тухай
21A/232017.11.20Сургалт зохион байгуулах тухай
22A/242017.12.04Тооллогын комис байгуулах тухай
23A/252017.12.19Хөрөнгө гаргах тухай