Д/Д ДУГААР Он Сар Өдөр УТГА
1 A/01 2018.01.15 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
2 A/02 2018.01.25 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, хөрөнгийн задаргааг батлуулах тухай
3 A/03 2018.02.13  Ажлын хэсэг байгуулах тухай
4 A/04 2018.04.11 Хөрөнгө гаргах тухай
5 A/05 2018.04.23 Гамшгаас хамгаалах штаб, мэргэжлийн ангийг томилох, бэлэн байдлын төлөвлөгөө батлах тухай
6 A/06 2018.05.04 Хөрөнгө гаргах тухай
7 A/07 2018.05.07 Гамшгаас хамгаалах штаб, мэргэжлийн ангийг томилох тухай
8 A/08 2018.05.18 Сургалтанд хамруулах тухай
9 A/09 2018.05.18 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
10 A/10 2018.05.22 Хөрөнгө гаргах тухай
11 A/11 2018.05.28 Хөрөнгө гаргах тухай
12 A/12 2018.06.11 Тооллогын комисс байгуулах тухай
13 A/13 2018.06.11 Хангамжийн материал данснаас хасах, нэршил солих тухай
14 A/14

15 A/15 2018.07.19  Ажлын хэсэг байгуулах тухай
16 A/16 2018.07.20  Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай
17 A/17 2018.08.09 Данс хооронд, хөрөнгө шилжүүлэн бүртгэх тухай
18 A/18 2018.09.13 Хөрөнгө гаргах тухай
19 A/19 2018.09.13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
20 A/20 2018.09.13 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай
21 A/21 2018.09.25 Хөрөнгө гаргах тухай
22 A/22 2018.09.28 Хангамжийн материал данснаас хасах тухай
23 A/23 2018.10.04 Хөрөнгө гаргах тухай
24 A/24 2018.10.04 Хөрөнгө бүртгэх тухай
25 A/25 2018.10.11 Хөрөнгө гаргах тухай
26 A/26 2018.10.16 Хөрөнгө гаргах тухай
27 A/27 2018.10.23 Хөрөнгө гаргах тухай
28 A/28 2018.10.31 Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай
29 A/29 2018.10.31 Цагийн бүртгэл, ажлын цаг ашиглалтад хяналт тавих журам батлах тухай
30 A/30 2018.10.31 Ажилтан, албан хаагчийн сарын үр дүнг үнэлж, ур чадварын нэмэгдэл олгох журамыг шинэчлэн батлах тухай
31 A/31 2018.10.31 Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох тухай
32 A/32 2018.11.01 Шуурхай ажиллагааны танхимыг цэцэгжүүлэх тухай
33 A/33

34 A/34 2018.11.12 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай
35 A/35 2018.11.20 Байгууллагын туг, далбаа хийх тухай
36 A/36 2018.11.20 Анхан шатны тусламжийн эмийн санд эм, боох хэрэгслийг нөхөн бүрдүүлэх тухай
37 A/37 2018.11.21 Вирусын программ авах тухай
38 A/38 2018.11.29 Тооллогын комисс байгуулах тухай
39 A/39 2018.12.04 Сургалт зохион байгуулах тухай
40 A/40 2018.12.13 Хөрөнгө гаргах тухай
41 A/41 2018.12.04 Хөрөнгө гаргах тухай
42 А/42 2018.12.14 Хөрөнгө бүртгэх тухай
43 А/43 2018.12.24 Хөрөнгө гаргах тухай
44 А/44 2018.12.24 Хөрөнгө бүртгэх тухай

Хөрөнгө бүртгэх тухай

Хөрөнгө гаргах тухай

Хөрөнгө бүртгэх тухай

Хөрөнгө гаргах тухай