Д/Д ДУГААР ОН САР ӨДӨР УТГА
1 A/01 2019.01.07 АЖЛЫН ХЭСЭГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ
2 A/02 2019.01.29 ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТЫН ХУВААРЬ БАТЛАХ ТУХАЙ
3 A/03 2019.02.18 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
4 A/04 2019.02.19 ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ШТАБ, МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ
5 А/05 2019.02.28 ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
6 А/06 2019.03.14 ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
7 А/07 2019.03.28 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
8 А/08 2019.03.28 ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
9 А/09 2019.04.05 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ
10 А/10 2019.05.21 ТООЛЛОГЫН КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
11 А/11 2019.05.28 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ
12 А/12 2019.06.03 УЛСЫН ҮЗЛЭГТ БЭЛТГЭХ КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
13 А/13 2019.06.17 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ
14 А/14 2019.06.21 ХАНГАМЖИЙН МАТЕРИАЛ ДАНСНААС ХАСАХ ТУХАЙ
15 А/15 2019.06.27 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
16 А/16 2019.06.27 АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
17 А/17 2019.08.14 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ
18 А/18 2019.08.26 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ
19 А/19 2019.08.26 СЕРВЕРИЙН ӨРӨӨНИЙ АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
20 А/20 2019.09.24 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
21 А/21 2019.09.25 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ
22 А/22 2019.09.30 УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ХӨРӨНГӨӨР ХУДАЛДАН АВАЛТ ХИЙХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАДАРГААНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
23 А/23 2019.10.07 ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
24 А/24 2019.10.07 ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ТУХАЙ
25 А/25 2019.10.14 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ
26 А/26 2019.10.16 ХАНГАМЖИЙН МАТЕРИАЛ ДАНСНААС ХАСАХ ТУХАЙ
27 A/27 2019.10.17 НОРМЫН ХУВЦАС АВАХ ТУХАЙ
28 А/28 2019.10.23 ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ТУХАЙ
29 А/29 2019.10.30 ҮҮРЭГ БОЛГОХ ТУХАЙ
30 А/30 2019.10.31 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ
31 А/31 2019.11.31 ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
32 А/32 2019.11.28 Хөрөнгө гаргах тухай
33 А/33 2019.12.02 Нормын хувцас авах тухай
34 А/34 2019.12.05 Хөрөнгө гаргах тухай
35 А/35 2019.12.10 Тооллогын комисс байгуулах тухай