Д/Д ДУГААР ОН САР ӨДӨР УТГА
1 A/01 2019.01.07 АЖЛЫН ХЭСЭГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ
2 A/02 2019.01.29 ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТЫН ХУВААРЬ БАТЛАХ ТУХАЙ
3 A/03 2019.02.18 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
4 A/04 2019.02.19 ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ШТАБ, МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ
5 А/05 2019.02.28 ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
6 А/06 2019.03.14 ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
7 А/07 2019.03.28 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
8 А/08 2019.03.28 ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
9 А/09 2019.04.05 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ
10 А/10 2019.05.21 ТООЛЛОГЫН КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
11 А/11 2019.05.28 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ
12 А/12 2019.06.03 УЛСЫН ҮЗЛЭГТ БЭЛТГЭХ КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
13 А/13 2019.06.17 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ
14 А/14 2019.06.21 ХАНГАМЖИЙН МАТЕРИАЛ ДАНСНААС ХАСАХ ТУХАЙ
15 А/15 2019.06.27 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
16 А/16 2019.06.27 АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
17 А/17 2019.08.14 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ
18 А/18 2019.08.26 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ
19 А/19 2019.08.26 СЕРВЕРИЙН ӨРӨӨНИЙ АШИГЛАЛТЫН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
20 А/20 2019.09.24 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
21 А/21 2019.09.25 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ
22 А/22 2019.09.30 УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ХӨРӨНГӨӨР ХУДАЛДАН АВАЛТ ХИЙХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАДАРГААНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
23 А/23 2019.10.07 ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
24 А/24 2019.10.07 ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ТУХАЙ
25 А/25 2019.10.14 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ
26 А/26 2019.10.16 ХАНГАМЖИЙН МАТЕРИАЛ ДАНСНААС ХАСАХ ТУХАЙ
27 A/27 2019.10.17 НОРМЫН ХУВЦАС АВАХ ТУХАЙ
28 А/28 2019.10.23 ХӨРӨНГӨ БҮРТГЭХ ТУХАЙ
29 А/29 2019.10.30 ҮҮРЭГ БОЛГОХ ТУХАЙ
30 А/30 2019.10.31 ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ
31 А/31 2019.11.31 ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
32 А/32 2019.11.28 Хөрөнгө гаргах тухай
33 А/33 2019.12.02 Нормын хувцас авах тухай
34 А/34 2019.12.05 Хөрөнгө гаргах тухай
35 А/35 2019.12.10 Тооллогын комисс байгуулах тухай
36 A/36 2019.12.10 Тооллогын комисс байгуулах тухай
37 A/37 2019.12.26 Хангамжийн материал данснаас хасах тухай
38 A/38 2019.12.26 Хөрөнгө бүртгэх тухай
39 A/39 2019.12.27 "Захиргааны зөвлөл"-ийн бүрэлдэхүүн, хурлын дэг батлах тухай
40 A/40 2019.12.27 Шуурхай зөвлөгөөний дэг батлах тухай
41 А/41 2019.12.27 Цагийн бүртгэл, ажлын цаг ашиглалтад хяналт тавих журам батлах тухай
42 А/42 2019.12.27 Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай
43 А/43 2019.12.27 Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журмыг шинэчлэн батлах тухай
44 А/44 2019.12.27 Төвийн тэмдэг, баримт бичгийн дардсууд, хэвэлмэл хуудас ашиглах, хадгалах, зарцуулалтад хяналт тавих журмыг шинэчлэн батлах тухай
45 А/45 2019.12.27 "Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл"-ийн үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэн батлах тухай
46 А/46 2019.12.27 "Шуурхай ажиллагаанд мөрдөх журам" батлах тухай
47 А/47 2019.12.27 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журмыг шинэчлэн батлах тухай

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журмыг шинэчлэн батлах тухай

"Шуурхай ажиллагаанд мөрдөх журам" батлах тухай

"Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл"-ийн үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэн батлах тухай

Төвийн тэмдэг, баримт бичгийн дардсууд, хэвэлмэл хуудас ашиглах, хадгалах, зарцуулалтад хяналт тавих журмыг шинэчлэн батлах тухай

Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журмыг шинэчлэн батлах тухай

Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай

Цагийн бүртгэл, ажлын цаг ашиглалтад хяналт тавих журам батлах тухай

Шуурхай зөвлөгөөний дэг батлах тухай

"Захиргааны зөвлөл"-ийн бүрэлдэхүүн, хурлын дэг батлах тухай

Хөрөнгө бүртгэх тухай

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журмыг шинэчлэн батлах тухай

"Шуурхай ажиллагаанд мөрдөх журам" батлах тухай

"Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл"-ийн үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэн батлах тухай

Төвийн тэмдэг, баримт бичгийн дардсууд, хэвэлмэл хуудас ашиглах, хадгалах, зарцуулалтад хяналт тавих журмыг шинэчлэн батлах тухай

Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журмыг шинэчлэн батлах тухай

Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай

Цагийн бүртгэл, ажлын цаг ашиглалтад хяналт тавих журам батлах тухай

Шуурхай зөвлөгөөний дэг батлах тухай

"Захиргааны зөвлөл"-ийн бүрэлдэхүүн, хурлын дэг батлах тухай

Хөрөнгө бүртгэх тухай