Д/Д ДУГААР ОН САР ӨДӨР УТГА
01 А/01 2020.01.24 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
02 А/02 2020.02.28 Улирлын ажлын гүйцтгэлийг үнэлж, үр дүнгийн урмшуулал олгох журам батлах тухай
03 А/03 2020.03.03 Гамшгаас хамгаалах штаб, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
04 А/04 2020.03.17 Эргэлтийн бус хөрөнгө данснаас хасах тухай
05 А/05 2020.03.23 Илүү цагийн нэмэгдэл олгох тухай
06 А/06 2020.03.30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
07 А/07 2020.04.01 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай
08 А/08 2020.04.03 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл байгуулах тухай
09 А/09 2020.04.03 Хэвэлмэл хуудас хүчингүй болгох тухай
10 А/10 2020.05.18 Албан хаагчийн улирлын ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлж, урамшуулал олгох журам шинэчлэн батлах тухай
11 А/11 2020.05.26 Хөрөнгө гаргах тухай
12 А/12 2020.06.15 Тооллогын комисс байгуулах тухай
13 А/13 2020.06.16 Гамшгаас хамгаалах штаб, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай
14 А/14 2020.06.17 Журам батлах тухай
15 А/15 2020.06.17 Байгууллагын архивт дагаж мөрдөх галын аюулгүйн дүрэм батлах тухай
16 А/16 2020.06.17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
18 А/18 2020.06.19 Хөрөнгө бүртгэх тухай
17 А/17 2020.06.17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
19 A/19 2020.07.03 Хангамжийн материал данснаас хасах тухай
20 А/20 2020.07.17 Хөрөнгө бүртгэх тухай
21 А/21 2020.10.08 Бүх нийтийн амралтын өдрөөр ажиллуулах тухай
24 А/24 2020.12.11 Тооллогын комисс байгуулах тухай
26 А/23 2020.12.01 Албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай
27 А/25 2020.12.11 0-6 настай хүүхэдтэй эхчүүдийн ажиллах хуваарийг батлах тухай
28 А/26 2020.12.22 Албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай