Д/Д ДУГААР ОН САР ӨДӨР УТГА
2 А/02 2021.01.08 Төлөвлөгөө батлах тухай
1 А/01 2021.01.06 Албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай
3 А/03 2021.01.11 Ажиллах хуваарь батлах тухай
4 А/04 2021.01.11 Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
5 А/05 2021.01.27 Хэвлэмэл хуудас хүчингүй болгох тухай
6 А/06 2021.01.29 Албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай
7 А/07 2021.02.01 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
8 А/08 2021.02.06 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай
9 А/09 2021.02.15 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үеийн албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай
10 А/10 2021.03.15 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үеийн албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай
11 A/11 2021.03.17 "Баримт нягтлан шалгах комисс"-ын бүрэлдэхүүн, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай
12 А/12 2021.03.29 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үеийн албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай
13 А/13 2021.03.29 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
14 А/14 2021.04.09 Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын үеийн албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай
15 А/15 2021.05.04 Ч.Нямзоригийг сургалтанд хамруулах тухай
16 А/16 2021.05.24 Сургалтанд хамруулах тухай
17 А/17 2021.05.24 Хөрөнгө гаргах тухай
18 А/18 2021.05.24 Залуучуудын хөгжлийн зөвлөл байгуулах тухай
19 А/19 2021.06.15 Тэтгэмж олгох тухай
20 A/20 2021.06.15 Тэтгэмж олгох тухай
21 A/21 2021.06.15 Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай
22 A/22 2021.06.15 Мөнгөн тэтгэмж олгох тухай
23 A/23 2021.06.21 Тэтгэмж олгох тухай
24 A/24 2021.06.28 Тооллогын комисс байгуулах тухай
25 A/25 2021.07.09 Баяр наадмын амралтын өдрүүдэд техник хангамжийн хэвийн ажиллагааг хангах албан хаагчдын хуваарь батлах тухай
26 А/26 2021.07.29 Хангамжийн материал данснаас хасах тухай
27 А/27 2021.07.29 Балансаас хөрөнгө хасах тухай
28 А/28 2021.07.30 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
29 А/29 2021.08.31 Албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн батлах тухай
30 А/30 2021.09.24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
31 А/31 2021.09.29 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичигт өөрлөлт оруулах тухай