Дүрэм, Журмыг нэр дээр нь дарж, дэлгэрэнгүй үзэх боломжтой

Дүрэм, журмын нэр Баталсан огноо
1 Улаанбаатар хотын нийтийн үйлчилгээний шуурхай зохицуулалтын дүрэм 2014 он
2 “Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын дүрэм 2013 он
3 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв /ОНӨААТҮГ/-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам 2014 оны 11-р сарын 24-ны өдрийн А/43 дүгээр тушаал
4 Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв /ОНӨААТҮГ/-ийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2014 оны 03-р сарын 10-ны өдрийн А/01 дүгээр тушаал
5 “Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв” /ОНӨААТҮГ/-ийн даргын шуурхай зөвлөгөөний дэг 2014 оны 04-р сарын 17-ны өдрийн А/09 дүгээр тушаал
6 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв /ОНӨААТҮГ/-ийн захиргааны зөвлөлийн хурлын дэг 2014 оны 04-р сарын 21-ны өдрийн А/10 дүгээр тушаал
7 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн тэмдэг, баримт бичгийн дардсууд, хэвлэмэл хуудас ашиглах, хадгалах, зарцуулалтад хяналт тавих журам 2014 оны 04-р сарын 24-ны өдрийн А/12 дүгээр тушаал
8 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв /ОНӨААТҮГ/-ийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн журам 2014 оны 04-р сарын 28-ны өдрийн А/13 дүгээр тушаал
9 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв /ОНӨААТҮГ/-ийн дэргэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм 2014 оны 05-р сарын 22-ны өдрийн А/19 дүгээр тушаал
10 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв /ОНӨААТҮГ/-ийн Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам 2014 оны 06-р сарын 16-ны өдрийн А/22 дүгээр тушаал
11 Албан хаагчийн сарын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж, ур чадварын нэмэгдлийг олгох журам 2014 оны 07-р сарын 01-ны өдрийн А/24 дүгээр тушаал
12 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв /ОНӨААТҮГ/-ийн баримт бичгийн байгууллагын архивт шилжүүлэх, хүлээн авах, хадгалах, ашиглуулах журам 2014 оны 07-р сарын 03-ны өдрийн А/25 дүгээр тушаал
13 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвд мэдээллийн технологийг ашиглахад мөрдөх журам 2014 оны 10-р сарын 20-ны өдрийн А/36 дүгээр тушаал
14 Ээлжийн диспетчерүүдийн ээлж хүлээлцэх дэг 2014 оны 11-р сарын 25-ны өдрийн А/45 дүгээр тушаал
15 Шуурхай ажиллагааны өрөөний ашиглалтын заавар 2014 оны 11-р сарын 25-ны өдрийн А/45 дүгээр тушаал
16 Шуурхай холбоогоор харьцах заавар 2014 оны 11-р сарын 25-ны өдрийн А/45 дүгээр тушаал
17 Албан хаагчдын хагас болон бүтэн жилийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлэх журам 2014 оны 11-р сарын 27-ны өдрийн А/48 дүгээр тушаал
18 Ээлжийн диспетчерүүд, бүртгэл, техник хангамжийн албан хаагчдын сарын ажлыг үнэлж, дүгнэх журам 2015 оны 03-р сарын 20-ны өдрийн А/43 дүгээр тушаал
19 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн дотоод хяналтын журам 2015 оны 04-р сарын 24-ны өдрийн А/08 дүгээр тушаал
20 Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийн дэмжлэг авах албан хаагчийг сонгон шалгаруулахад баримтлах журам 2014 оны 08-р сарын 31-ны өдрийн А/18 дүгээр тушаал
21 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам 2016 оны 02-р сарын 29-ны өдрийн А/04 дүгээр тушаал
22 Улаанбаатар хотын Шуурхай Удирдлага, Зохицуулалтын төвийн хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр 2017 оны 05-р сарын 01-ний өдрийн А/12 дугаар тушаал
23 Албан хаагчийн сарын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж, ур чадварын нэмэгдэл олгох журам 2018.10.31-ний өдрийн А/30 дугаар тушаал
24 Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журам 2019.12.27-ны өдрийн А/43 дугаар тушаал
25 Байгууллагын архивын дүрэм 2015.12.01-ний өдрийн А/32 дугаар тушаал
26 Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм 2017.05.01-ний өдрийн А/11 дүгээр тушаал
27 Байгууллагын нууц хамгаалах журам 2015.10.28-ны өдрийн А/26 дугаар тушаал
28 Дотоод хяналт шалгалтын журам 2019.11.13-ны өдрийн А/31 дүгээр тушаал
28 Захиргааны зөвлөлийн хурлын дэг 2019.12.27-ны өдрийн А/39 дүгээр тушаал
29 Мэдээллийн технологийг мөрдөхөд ашиглах журам 2016.03.17-ны өдрийн А/05 дугаар тушаал
30 Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийн дэмжлэг авах албан хаагчийг сонгон шалгаруулахад баримтлах журам 2015.08.31-ний өдрийн А/18 дугаар тушаал
31 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам 2019.12.27-ны өдрийн А/45 дугаар тушаал
32 Төвийн тэмдэг, баримт бичгийн дардсууд, хэвэлмэл хуудас ашиглах, хадгалах, зарцуулалтад хяналт тавих журам 2019.12.27-ны өдрийн А/44 дүгээр тушаал
33 Хөдөлмөрийн дотоод журам 2019.12.27-ны өдрийн А/42 дугаар тушаал
34 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам 2019.12.27-ны өдрийн А/47 дугаар тушаал
35 Цагийн бүртгэл, ажлын цаг ашиглалтад хяналт тавих журам 2019.12.27-ны өдрийн А/41 дүгээр тушаал
36 Шуурхай зөвлөгөөний дэг 2019.12.27-ны өдрийн А/40 дүгээр тушаал
37 Шуурхай ажиллагаанд мөрдөх журам 2019.12.27-ны өдрийн А/46 дугаар тушаал
38 Албан хаагчийн улирлын ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлж, урамшуулал олгох журам шинэчлэн батлах тухай 2020.05.18-ны өдрийн А/10 дугаар тушаал
39 Журам батлах тухай 2020.06.17-ны өдрийн А/14 дугаар тушаал
40 Байгууллагын архивт дагаж мөрдөх галын аюулгүйн дүрэм батлах тухай 2020.06.17-ны өдрийн А/15 дугаар тушаал