Байгууллагын архивт дагаж мөрдөх галын аюулгүйн дүрэм батлах тухай

Журам батлах тухай

Албан хаагчийн улирлын ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлж, урамшуулал олгох журам шинэчлэн батлах тухай

Шуурхай ажиллагаанд мөрдөх журам

Шуурхай зөвлөгөөний дэг

Цагийн бүртгэл, ажлын цаг ашиглалтад хяналт тавих журам

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам

Хөдөлмөрийн дотоод журам

Төвийн тэмдэг, баримт бичгийн дардсууд, хэвэлмэл хуудас ашиглах, хадгалах, зарцуулалтад хяналт тавих журам

Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам

Дүрэм, Журмыг нэр дээр нь дарж, дэлгэрэнгүй үзэх боломжтой

Дүрэм, журмын нэр Баталсан огноо
1 Улаанбаатар хотын нийтийн үйлчилгээний шуурхай зохицуулалтын дүрэм 2014 он
2 “Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын дүрэм 2013 он
3 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв /ОНӨААТҮГ/-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам 2014 оны 11-р сарын 24-ны өдрийн А/43 дүгээр тушаал
4 Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв /ОНӨААТҮГ/-ийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2014 оны 03-р сарын 10-ны өдрийн А/01 дүгээр тушаал
5 “Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв” /ОНӨААТҮГ/-ийн даргын шуурхай зөвлөгөөний дэг 2014 оны 04-р сарын 17-ны өдрийн А/09 дүгээр тушаал
6 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв /ОНӨААТҮГ/-ийн захиргааны зөвлөлийн хурлын дэг 2014 оны 04-р сарын 21-ны өдрийн А/10 дүгээр тушаал
7 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн тэмдэг, баримт бичгийн дардсууд, хэвлэмэл хуудас ашиглах, хадгалах, зарцуулалтад хяналт тавих журам 2014 оны 04-р сарын 24-ны өдрийн А/12 дүгээр тушаал
8 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв /ОНӨААТҮГ/-ийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн журам 2014 оны 04-р сарын 28-ны өдрийн А/13 дүгээр тушаал
9 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв /ОНӨААТҮГ/-ийн дэргэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм 2014 оны 05-р сарын 22-ны өдрийн А/19 дүгээр тушаал
10 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв /ОНӨААТҮГ/-ийн Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам 2014 оны 06-р сарын 16-ны өдрийн А/22 дүгээр тушаал
11 Албан хаагчийн сарын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж, ур чадварын нэмэгдлийг олгох журам 2014 оны 07-р сарын 01-ны өдрийн А/24 дүгээр тушаал
12 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв /ОНӨААТҮГ/-ийн баримт бичгийн байгууллагын архивт шилжүүлэх, хүлээн авах, хадгалах, ашиглуулах журам 2014 оны 07-р сарын 03-ны өдрийн А/25 дүгээр тушаал
13 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвд мэдээллийн технологийг ашиглахад мөрдөх журам 2014 оны 10-р сарын 20-ны өдрийн А/36 дүгээр тушаал
14 Ээлжийн диспетчерүүдийн ээлж хүлээлцэх дэг 2014 оны 11-р сарын 25-ны өдрийн А/45 дүгээр тушаал
15 Шуурхай ажиллагааны өрөөний ашиглалтын заавар 2014 оны 11-р сарын 25-ны өдрийн А/45 дүгээр тушаал
16 Шуурхай холбоогоор харьцах заавар 2014 оны 11-р сарын 25-ны өдрийн А/45 дүгээр тушаал
17 Албан хаагчдын хагас болон бүтэн жилийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлэх журам 2014 оны 11-р сарын 27-ны өдрийн А/48 дүгээр тушаал
18 Ээлжийн диспетчерүүд, бүртгэл, техник хангамжийн албан хаагчдын сарын ажлыг үнэлж, дүгнэх журам 2015 оны 03-р сарын 20-ны өдрийн А/43 дүгээр тушаал
19 Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн дотоод хяналтын журам 2015 оны 04-р сарын 24-ны өдрийн А/08 дүгээр тушаал
20 Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийн дэмжлэг авах албан хаагчийг сонгон шалгаруулахад баримтлах журам 2014 оны 08-р сарын 31-ны өдрийн А/18 дүгээр тушаал
21 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам 2016 оны 02-р сарын 29-ны өдрийн А/04 дүгээр тушаал
22 Улаанбаатар хотын Шуурхай Удирдлага, Зохицуулалтын төвийн хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр 2017 оны 05-р сарын 01-ний өдрийн А/12 дугаар тушаал
23 Албан хаагчийн сарын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж, ур чадварын нэмэгдэл олгох журам 2018.10.31-ний өдрийн А/30 дугаар тушаал
24 Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журам 2019.12.27-ны өдрийн А/43 дугаар тушаал
25 Байгууллагын архивын дүрэм 2015.12.01-ний өдрийн А/32 дугаар тушаал
26 Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм 2017.05.01-ний өдрийн А/11 дүгээр тушаал
27 Байгууллагын нууц хамгаалах журам 2015.10.28-ны өдрийн А/26 дугаар тушаал
28 Дотоод хяналт шалгалтын журам 2019.11.13-ны өдрийн А/31 дүгээр тушаал
28 Захиргааны зөвлөлийн хурлын дэг 2019.12.27-ны өдрийн А/39 дүгээр тушаал
29 Мэдээллийн технологийг мөрдөхөд ашиглах журам 2016.03.17-ны өдрийн А/05 дугаар тушаал
30 Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийн дэмжлэг авах албан хаагчийг сонгон шалгаруулахад баримтлах журам 2015.08.31-ний өдрийн А/18 дугаар тушаал
31 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам 2019.12.27-ны өдрийн А/45 дугаар тушаал
32 Төвийн тэмдэг, баримт бичгийн дардсууд, хэвэлмэл хуудас ашиглах, хадгалах, зарцуулалтад хяналт тавих журам 2019.12.27-ны өдрийн А/44 дүгээр тушаал
33 Хөдөлмөрийн дотоод журам 2019.12.27-ны өдрийн А/42 дугаар тушаал
34 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам 2019.12.27-ны өдрийн А/47 дугаар тушаал
35 Цагийн бүртгэл, ажлын цаг ашиглалтад хяналт тавих журам 2019.12.27-ны өдрийн А/41 дүгээр тушаал
36 Шуурхай зөвлөгөөний дэг 2019.12.27-ны өдрийн А/40 дүгээр тушаал
37 Шуурхай ажиллагаанд мөрдөх журам 2019.12.27-ны өдрийн А/46 дугаар тушаал
38 Албан хаагчийн улирлын ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлж, урамшуулал олгох журам шинэчлэн батлах тухай 2020.05.18-ны өдрийн А/10 дугаар тушаал
39 Журам батлах тухай 2020.06.17-ны өдрийн А/14 дугаар тушаал
40 Байгууллагын архивт дагаж мөрдөх галын аюулгүйн дүрэм батлах тухай 2020.06.17-ны өдрийн А/15 дугаар тушаал