КОРОНА ВИРУСЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮР, ЭРГҮҮЛЭЭР АЖИЛЛАЖ БАЙНА
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2020 оны 10 дугаар зарлиг, Нийслэлийн Засаг Даргын 2020 оны А/168 болон А191 дүгээр захирамжийг тус тус үндэслэн хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь гарган Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 13 дугаар хорооны 5 дугаар бүсчлэлийн нутаг дэвсгэрт орших иргэд, аж ахуйн нэгж
"2020-02-21"
185
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ