КОРОНА ВИРУСЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮР, ЭРГҮҮЛЭЭР АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2020-02-21

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2020 оны 10 дугаар зарлиг, Нийслэлийн Засаг Даргын 2020 оны А/168 болон А191 дүгээр захирамжийг тус тус үндэслэн хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь гарган Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 13 дугаар хорооны 5 дугаар бүсчлэлийн нутаг дэвсгэрт орших иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад зөвлөмж хүргэж заавар зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.