Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвөөс "ХОТЫН СОЁЛ" аяны хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2021-07-19